Yleiset sopimus- ja toimitusehdot
1 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT
1.1 Näitä yleisiä sopimus- ja toimitusehtoja sovelletaan sopimuksiin (Sopimus), jossa ovat osapuolena Aeon Digital Oy (Y-2937939-2, jäljempänä Aeon Digital) palvelujen tarjoajana ja yritys- ja yhteisöasiakas (Asiakas). Ehdot ovat voimassa toistaiseksi 1.9.2018 alkaen.

1.2 Palveluilla (jäljempänä palvelu tai sen yksilöity nimi) tarkoitetaan Aeon Digitalin tuottamia palveluja, kuten mainonta, markkinointi, tietosuoja- ja tietoturvapalvelut, myynnin ja markkinoinnin automaatioratkaisut, ohjelmisto-, laite- ja järjestelmätoimitukset, verkkoratkaisut, sisältöstrategia, sisällöntuotanto ja koulutukset.

1.3 Tässä kuvattujen lisäksi Aeon Digital voi soveltaa kolmansien osapuolten, kuten kumppaniyritysten ja palveluntarjoajien sopimusehtoja, mikäli se on palvelun toteuttamisessa välttämätöntä. Tällaisia palveluja ovat mm. mainonta, ratkaisujen toteuttaminen alustapalveluihin, järjestelmäintegraatiot sekä tietoturva.

2 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN
2.1 Aeon Digitalin ja Asiakkaan välinen Sopimus syntyy, kun Asiakas hyväksyy hänelle lähetetyn palvelukuvauksen sisällön ja hinnan sekä alkamis- tai arvioidun toimitusajankohdan, taikka suorittaa suullisesti sovitun palvelun ennakko- tai osamaksun.

2.2 Asiakkaalle toimitetaan sähköpostin liitteenä tarjous tai yhteenveto tilauksesta vain saajayrityksen nimellä. Tällä Aeon Digital varmistaa rekisterissään olevien henkilötietojen eheyden ja tietosuojan. Tiedot tilauksen saajasta / yhteyshenkilöstä (sähköpostiviesti liitteineen) säilyy Aeon Digitalin keskitetyssä asiakastietokannassa. Näin ollen sopimuksen syntyminen Aeon Digitalin ja Asiakkaan välillä ei vaadi erillisen tilausvahvistuksen allekirjoittamista ja palauttamista, vaan perustuu hyvään kauppatapaan ja yhteisymmärrykseen.

3 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
3.1 Aeon Digital tarjoaa toistaiseksi voimassa olevia, määräaikaisia ja kertaluontoisia palveluja. Kertaluontoinen Sopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista, kun palvelu on toimitettu asiakkaalle.

3.2 Määräaikainen, projektiluontoinen Sopimus on voimassa määräajan ja päättyy ilman erillistä irtisanomista määräajan viimeisenä päivänä, tai kun viimeinen osa palvelusta on toimitettu asiakkaalle.

3.3 Toistaiseksi voimassaoleva, kuten tietosuojavastaavan palveluja koskeva Sopimus, on voimassa niin kauan kuin osapuolet katsovat tarpeelliseksi. Sopimus voidaan puolin ja toisin irtisanoa kirjallisella ilmoituksella viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen sopimuskauden haluttua päättymistä.

3.4 Asiakkaalla on oikeus ennalta arvaamattomasta ja hyväksyttävästä syystä keskeyttää tai peruuttaa toistaiseksi voimassa oleva Sopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti Aeon Digitalille neljätoista (14) päivää netto ennen suunniteltua keskeytys- tai peruutusajankohtaa.
a) Mikäli palvelu keskeytetään hyväksyttävästä syystä, Asiakas maksaa keskeytyspäivään asti tehdyistä toimenpiteistä, sekä mahdolliset palvelun jatkovarauksesta aiheutuvat kulut.
b) Mikäli palvelu peruutetaan hyväksyttävästä syystä, Asiakas maksaa peruutuspäivään asti tehdyistä toimenpiteistä sekä palvelun peruuttamisesta aiheutuvat muut kulut, kuten suoritukset ja sopimussakot palvelun tuottamisessa käytetyille alihankkijoille.

Selvyyden vuoksi todetaan, että ennalta arvaamattomana syynä ei pidetä markkinaolosuhteita, joiden vuoksi palvelun tuottaminen muuttuu Asiakkaalle epätarkoituksenmukaiseksi; eikä keskeytys- tai peruutusoikeuksia sovelleta määräaikaisiin tai projektiluontoisiin palveluihin.

4 PALVELUJEN TUOTTAMINEN JA TOIMITUS
4.1 Palvelut tuotetaan Aeon Digitalin palvelukuvauksen ja / tai Asiakkaan määritelmien mukaan. Asiakkaan määritelmiä voivat olla kirjalliset luonnokset, kokouspöytäkirjat tai muut kirjallisesti tai sähköpostitse toimitetut ja hyväksytyt ehdotukset. Aeon Digital auttaa asiantuntemuksensa puitteissa palvelun määrittelyssä ja suunnittelussa, jotta palvelu saadaan vastaamaan Asiakkaan tarkoitusta.

4.2 Aeon Digitalilla on oikeus tuottaa palvelut parhaaksi katsomalla tavalla hyödyntäen alihankintaa ja kumppaniverkostoon kuuluvien yritysten erityisosaamista.

4.3 Mikäli asiakas valitsee useamman palvelun kokonaisuuden, se toimitetaan joko Asiakkaan budjetin mukaisissa osissa, palvelun toteuttamisen kannalta loogisimmassa järjestyksessä tai kokonaisprojektina. Toimivin vaihtoehto arvioidaan Asiakkaan, Aeon Digitalin ja / tai projektiin osallistuvien kumppaniyritysten asiantuntijoiden kesken. Ellei nimenomaisesti toisin sovita, palvelukokonaisuuden toimitusaika on suuntaa antava.

4.4 Aeon Digital toimittaa palvelun sovittuna aikana, sovitun sisältöisenä ja sovitussa laajuudessa. Mikäli arvioitua toimitusajankohtaa ei ole määrätty, Aeon Digital toimittaa palvelun kohtuullisessa ajassa Sopimuksen alkamispäivästä lukien. Tuotannollisista syistä Aeon Digital pyrkii kuitenkin varmistamaan, että suuntaa antava toimituspäivä on tiedossa.

4.5 Mikäli palvelun toimitus sovittuna aikana ei onnistu Asiakkaasta johtuvista syistä, on Aeon Digitalilla oikeus valita tuotannon kannalta sopivin toimitusaika. Aeon Digital ei vastaa palvelun viivästymisestä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneista suorista tai välillisistä vahingoista tai kustannuksista.

5 MUUTOKSET PALVELUIHIN
5.1 Aeon Digitalilla on oikeus muuttaa palvelujen sisältöä markkinatilanteen tai lainsäädännön niin vaatiessa.

5.2 Aeon Digital voi muuttaa palvelun sisältöä myös kolmansien osapuolten vaikutuksesta. Niihin lukeutuvat ohjelmistopäivitykset, muutokset teknologiassa, palvelualustoissa tai mainosverkostojen käytännöissä.

5.3 Lisäksi Aeon Digital voi muuttaa palvelun sisältöä, mikäli alun perin sovittu ratkaisu vaarantaa Asiakkaan liiketoiminnan, esim. verkkopalveluun integroitavassa ohjelmistossa tai järjestelmässä on havaittu vakavia tietoturvapuutteita. Korvaavasta vaihtoehdosta neuvotellaan Asiakkaan kanssa ennen tuotannon jatkamista.

5.4. Asiakas voi pyytää muutoksia tuotantovaiheessa olevaan palveluun, sitoutumalla maksamaan muutoksesta aiheutuvat lisäkustannukset. Muutokset veloitetaan kulloinkin voimassa olevan tuntihinnaston mukaisesti.

6 HINNAT
6.1 Aeon Digital noudattaa kulloinkin voimassa olevaa palvelukohtaista hinnoittelua. Hinnoittelu on sekä kiinteähintaista, tuntiveloitukseen perustuvaa että näiden yhdistelmä. Asiakas saa ennen palvelun tuottamista kuvauksen palvelun sisällöstä ja hinta-arvion. Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa.

6.2 Aeon Digital pidättää oikeuden muuttaa palvelujen hinnoitteluperusteita tuotannollisista, henkilöstö- tai muista syistä. Uudet hinnat astuvat voimaan tuotantoon tulevien palveluiden ja lisäpalveluiden osalta. Vuosilaskutukseen perustuvissa palveluissa uudet hinnat astuvat voimaan seuraavan laskutuskauden alussa. Hintamuutoksesta tiedotetaan Asiakkaalle kirjallisesti neljäkymmentä (40) päivää ennen laskutuskauden alkua. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa hinnankorotuksen kohteena oleva, vuosilaskutukseen perustuva palvelu kirjallisella irtisanomisilmoituksella kolmekymmentä (30) päivää ennen seuraavan laskutuskauden alkua.

6.3 Kiireellisten palvelujen hinnoittelussa sovelletaan Erityisehtoja, jolloin hinta määräytyy palvelun aikataulun mukaan. Mikäli esim. tietosuojaan liittyvä palvelu toimitetaan kiireellisenä (7 tai alle arkipäivää), on Aeon Digitalin oikeus veloittaa kiirelisää, joka on 20 % Sopimuksessa määritellyn palvelun nettohinnasta.

6.4 Riippumatta siitä, mitä palvelun hinnasta on sovittu, on Aeon Digitalilla oikeus lisäveloituksiin kulloinkin voimassa olevan tuntihinnaston mukaisesti, mikäli:
a) Asiakas on toimittanut virheellistä aineistoa, jonka korvaaminen vaatii lisätyötunteja
b) Asiakas haluaa muutoksia tai lisäyksiä alun perin sovittuun palveluun
c) Asiakas halua palvelun toimitettavaksi ennen sovittua päivämäärää
d) oikeus lisäveloituksiin voi tapahtua myös muusta Asiakkaasta johtuvasta syystä

6.5 Aeon Digitalin on oikeus veloittaa Sopimuksen ulkopuolisista, palvelun tuottamisen kannalta välttämättömistä ylimääräisistä tehtävistä, mikäli Aeon Digitalin henkilöstö mm. tekee palvelun uudelleenmäärittelyä, hakee aineistoa Asiakkaan tiloista, tarjoaa lisäkoulutusta tai suorittaa muuta palvelun edellyttämää Sopimuksen ulkopuolista tehtävää.

6.6 Matka-, majoitus-, kilometri- ja päivärahakorvaukset Aeon Digitalilla on aina oikeus veloittaa erikseen.

7 MAKSUEHDOT
7.1 Alan yleisen käytännön mukaan Aeon Digital laskuttaa palvelut osittain tai kokonaan ennakkoon, ellei kirjallisesti toisin sovita. Yleistä maksuehtoa 14 päivää netto sovelletaan muihin, paitsi tietosuojapalveluihin.

7.2 Maineen- ja riksienhallinnan kannalta kriittisissä tietosuojapalveluissa laskutus tapahtuu palvelun alkaessa, maksuehto 8 päivää netto.

7.3 Vuosisopimukseen perustuvat palvelut laskutetaan Asiakkaan valinnan mukaan vuosittain, neljännesvuosittain tai kuukausittain. Laskutus tapahtuu etukäteen Sopimuksen mukaiselta kaudelta. Maksuehto 14 päivää netto.

7.4 Osamaksulla tuotettavat palvelut Asiakas maksaa sovitussa erissä. Osamaksuerään lisätään 10e käsittelykulut / lasku. Maksuehto 14 päivää netto.

7.5 Myöhästyneistä maksuista Aeon Digital perii korkolain mukaisen viivästyskoron, maksumuistutuksesta 10 euroa. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu 21 päivän kuluessa eräpäivästä, Aeon Digital siirtää saatavan perintään. Tällöin maksu voidaan lainmukaisesti suorittaa vain perintäyhtiölle.

8 YLEISET VELVOLLISUUDET
8.1 Sopijapuolet nimeävät tahoillaan yhteyshenkilöt, joiden tehtävänä on huolehtia palvelun toteuttamiseen liittyvästä viestinnästä, ohjeistuksesta ja välittää palvelua koskevia päätöksiä. Yhteyshenkilön tai hänen yhteystietojensa muutokset on ilmoitettava viipymättä toiselle sopijaosapuolelle.

8.2 Sopijapuolet sitoutuvat tahoillaan myötävaikuttamaan palvelun toteutumiseen aikataulussa. Tämä edellyttää palvelun toteuttamisessa tarvittavien päätösten tekemistä ajallaan ja saattamista viivytyksettä toisen sopijaosapuolen tietoon.

8.3 Sopijaosapuoli, joka uskoo palvelun viivästyvän, tai että viivästyminen on hyvin todennäköistä, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan viivästyksen syystä toiselle sopijaosapuolelle.

9 AEON DIGITALIN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT
9.1 Aeon Digital vastaa siitä, että palvelu tuotetaan Sopimuksen mukaisesti, palvelun edellyttämällä ammattitaidolla, välineillä ja laadulla. Käyttämänsä alihankkijoiden osalta Aeon Digital vastaa näiden työn laadusta kuin omastaan.

9.2 Aeon Digital sitoutuu siihen, että palvelu tai palvelukokonaisuus toimitetaan ja on Asiakkaan käytettävissä sovitussa laajuudessa ja sovittuna ajankohtana. Palvelu toimitetaan ”sellaisena kun on”. Aeon Digital ei takaa palvelun sopivuutta Asiakkaan tiettyyn erityiseen tarkoitukseen eikä vastaa mistään suorista tai välillisistä vahingoista, jotka voivat Asiakkaalle palvelun toimittamisen jälkeen aiheutua.

9.3 Toimitetussa palvelussa, laitteessa tai järjestelmässä havaitun puutteen tai vian Aeon Digital korjaa viivytyksettä ja ilman erillistä veloitusta. Edellytyksenä on, että puute ei johdu laite- tai järjestelmäntoimittajasta. Havaitusta puutteesta on ilmoitettava seitsemän (7) työpäivän kuluessa. Kirjallinen reklamaatio on lähetettävä osoitteeseen info (at) aeondigital.fi.  Aeon Digital vastaa reklamaatioon vuorokauden kuluessa, ja aloittaa korjaavat toimenpiteet ensi tilassa. Aeon Digital ei kuitenkaan takaa, että mahdolliset puutteet tulevat kerralla korjatuiksi.

9.4 Pienet puutteet tai viat, joilla ei ole palvelun toimivuuden kannalta merkitystä, eivät estä palvelun hyväksymistä. Aeon Digital pyrkii kuitenkin korjaamaan tällaiset virheet mahdollisimman pian.

9.5 Tietosuojapalvelut Aeon Digital toimittaa ”senhetkisen tilanteen mukaan”. Aeon Digital ei vastaa Asiakkaalle toimitetun tietosuojadokumentaation ajan tasalla pitämisestä ilman erillistä Sopimusta. Näin ollen Aeon Digital ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneista hallinnollisista tai rahallisista sanktioista, mikäli Sopimuksen perusteella toimitettu tietosuojadokumentaatio jää Asiakkaan taholta päivittämättä.

9.6 Laitetoimituksissa Aeon Digitalin vastuu korvauksesta rajoittuu toisen, ominaisuuksilta vastaavan laitteen tarjoamiseen tai Asiakkaan maksaman hinnan hyvittämiseen, kun viallinen laite palautetaan. Mikäli laite kuuluu takuun piiriin, Aeon Digital toimittaa laitteen takuuhuoltoon, jolloin Asiakas maksaa Aeon Digitalille vian arvioinnista, laitteen hakemisesta ja huoltoon toimittamisesta aiheutuvat kulut.

9.7 Aeon Digital ei vastaa palvelun tuottamisessa tarvittavien kolmansien osapuolten, kuten ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajien käyttöympäristön toimimattomuudesta, taikka ulkopuolisen konsultin virheistä. Aeon Digital kuitenkin auttaa Asiakasta kaikella tietotaidollaan näiden ongelmien ratkaisemissa.

9.8 Aeon Digital vastaa vain sellaisista vahingoista, jotka johtuvat Aeon Digitalin sopimusrikkomuksesta, kuten laiminlyönnistä johtuvasta viivästyksestä. Korvausvelvollisuus rajoittuu 30 % Sopimuksen kohteena olevan  palvelun nettohinnasta. Vahingonkorvaus on esitettävä kirjallisesti neljätoista (14) arkipäivää siitä hetkestä, kun toimitus on tapahtunut ja korvauksen perusteena oleva sopimusrikkomus havaittu, taikka olisi pitänyt kohtuudella havaita.

10 ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT
10.1 Asiakkaan tulee antaa Aeon Digitalin käyttöön kaikki sellainen aineellinen ja immateriaalinen aineisto, joka jouduttaa palvelun tuottamista aikataulussa, kuten:
a) toimittaa palvelun tuottamisessa tarvittavan aineiston Aeon Digitalille viimeistään viisi (5) arkipäivää ennen palvelun alkamista
b) antaa riittävät ja oikeat taustatiedot palvelun tuottamiseen, mukaan lukien palveluun varattu budjetti, sekä mahdollinen Asiakkaan oman henkilöstön panos
c) mikäli Asiakas ei ole toimittanut aineistoa kohdan a) mukaisesti eikä tee sitä 10 työpäivän kuluessa Aeon Digitalin kirjallisen pyynnön saatuaan, on Aeon Digitalilla oikeus laskuttaa projektin loppumäärä sinä päivänä kun Sopimuksen alkamisesta on kulunut neljä viikkoa

10.2 Asiakkaan on varmistettava, että hänen antamansa tieto on ajantasaista eikä aineisto loukkaa muun tahon immateriaalisia oikeuksia. Muuttuneista tiedosta on ilmoitettava Aeon Digitalille viipymättä.

10.3 Asiakas vastaa palvelussa tarvittavan oman aineistonsa, hankittavien järjestelmien ja ohjelmistojen lisenssi- ja tekijänoikeusmaksuista.

10.4 Tietosuoja- ja tietoturvapalveluissa Asiakas tarjoaa Aeon Digitalin tai tämän valtuuttaman kumppaniyrityksen edustajille pääsyn sellaisiin tietoihin ja aineistoihin (tarvittaessa tiloihin, laitteisiin ja järjestelmiin), joilla varmistetaan palvelun laatu ja lainmukaisuusvaatimusten täyttyminen.

10.5 Järjestelmä- ja laitetoimituksissa Asiakas tarjoaa Aeon Digitalin ja/tai tämän valtuuttamien kumppaniyritysten edustajille pääsyn sellaisiin aineistoihin, tiloihin, laitteisiin, järjestelmiin, joilla varmistetaan palvelun toimivuus, turvallisuus ja laatu.

10.6 Palvelu katsotaan toimitetuksi, kun se on asiakkaan käytettävissä sovitussa laajuudessa ja sovittuna ajankohtana. Asiakkaan on tarkistettava seitsemän (7) työpäivän sisällä toimituksesta, että palvelu vastaa sovittua. Mahdollisista virheistä tai puutteista on ilmoitettava Aeon Digitalille seitsemän (7) työpäivän kuluessa osoitteeseen info (at) aeondigital.fi.  Aeon Digital vastaa reklamaatioon vuorokauden kuluessa ja sitoutuu korjaamaan puutteet kohdissa 9.3 ja 9.4 mainittujen ehtojen mukaan.

10.7 Mikäli palvelu edellyttää Asiakkaalta laitteen tai muun omaisuuden väliaikaista luovuttamista Aeon Digitalin haltuun, Asiakas vastaa omaisuutensa vakuuttamisesta siltä ajalta.

10.8 Sopimuksen päättyessä Asiakas palauttaa kaiken hallussaan olevan Aeon Digitalin omaisuuden, mikäli siitä ei ole kirjallisesti toisin sovittu. Palautettava omaisuus voi koskea laitteiden ja välineiden lisäksi kirjallisia ohjeita, oppaita, taulukoita, piirustuksia tai muuta immateriaalista omaisuutta. Lisäksi Asiakas sitoutuu tuhoamaan kaiken Aeon Digitalilta saadun luottamuksellisen tai kopiosuojatun [ © ] aineiston, joka ei varsinaisesti kuulu palveluun, mutta jota on käytetty apuna palvelun tuottamisessa, mukaan lukien hinnastot, palvelukuvaukset ja palvelujen kirjalliset määritelmät.

11 YLIVOIMAINEN ESTE
11.1 Sopijapuolet eivät ole vastuussa sellaisista viivästyksistä ja vahingoista, joiden syynä ovat ylivoimaiset esteet (force majeure). Ylivoimaiseksi esteeksi luetaan tilanne, joka syntyy Sopimuksen solmimisen jälkeen, ja joka on sopijapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tällaisia voivat olla tulipalo, luonnonmullistus, sota, kapina, tuontikielto, yleisen liikenteen tai yleisen tietoliikenteen keskeytys, vakavat häiriöt energianjakelussa, lakko, työsulku ja muut työtaistelutoimenpiteet sekä kolmannelta osapuolelta hankittujen laitteiden, järjestelmien tai verkkoyhteyksien viallisuus, toimituksen viivästyminen, taikka muu epätavallinen ja vaikutuksiltaan yhtä merkittävä syy. Vaikka ylivoimainen este voi johtaa vakavaan sopimusrikkomukseen, sitä ei voida kohtuudella olettaa otettavan Sopimuksen tekohetkellä huomioon.

11.2 Ylivoimainen este vapauttaa korvausvastuusta myös silloin, kun sen osapuolena tai kohteena on sopijapuolen alihankkija. Toinen sopijapuoli ei voi olettaa, että ylivoimaisen esteen sattuessa alihankinta olisi ilman kohtuutonta ajanhukkaa ja kustannuksia saatavissa muualta.

11.3 Sopijaosapuolen, joka vetoaa sopimusrikkomuksessa ylivoimaiseen esteeseen, on viipymättä ilmoitettava sopimusvelvoitteiden täyttämisen siirtymisestä, samoin kuin ylivoimaisen esteen poistumisesta toiselle sopijapuolelle. Ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti.

12 PALVELUSOPIMUKSEN PERUMINEN JA PURKAMINEN
12.1 Asiakkaalla on oikeus perua projektiluontoista palvelu koskeva Sopimus neljätoista (14) päivää ennen palvelun aiottua alkamista ja ilman kuluja, edellyttäen, että palvelu ei ole vaatinut esivalmisteluja. Peruuttaessa Sopimuksen palvelusta, johon liittyy esivalmisteluja, Asiakas maksaa näistä valmisteluista täyden korvauksen.

12.2 Asiakkaan purkaessa määräaikaisen tai projektiluontoisen Sopimuksen ei ennen sen päättymistä, Aeon Digital veloittaa täyden korvauksen tehdyistä toimenpiteistä sekä palvelun peruuttamisesta aiheutuvat kulut, kuten suoritukset ja sopimussakot palvelun tuottamisessa käytetyille alihankkijoille, kuitenkin vähintään 50 % palvelun sovitusta hinnasta. Poikkeuksena vahvistetut mainoskampanjat ja tietosuojapalvelut, joiden keskeyttämisestä veloitetaan sopimussakkona koko sovittu palvelun hinta. Tällöin korvaukset erääntyvät maksettaviksi sinä päivänä, kun Sopimuksen päättyminen astuu voimaan.

12.3 Asiakkaan peruuttaessa vuosilaskutukseen perustuvan palvelun kesken sopimus- / laskutuskauden, maksettuja laskutuskauden maksuja ei palauteta.

12.4. Mikäli Asiakas päättää toistaiseksi voimassa olevan Sopimuksen myöhemmin kuin kohdassa 3.3 määritelty, Aeon Digital veloittaa täyden korvauksen tehdyistä toimenpiteistä sekä palvelun peruuttamisesta aiheutuvat kulut, kuten suoritukset ja sopimussakot palvelun tuottamisessa käytetyille alihankkijoille. Tällöin korvaukset erääntyvät maksettaviksi sinä päivänä, kun Sopimuksen päättyminen astuu voimaan.

12.5 Aeon Digitalilla on oikeus purkaa määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva Sopimus päättymään heti, mikäli Asiakas ei noudata Sopimusta tai sopimusrikkomus on olennainen. Sopimusrikkomus on olennainen, mikäli Asiakas ei ole suorittanut erääntyneitä maksuja muistutuksesta huolimatta, ja viivästys on jatkunut kaksikymmentä yksi (21) päivää. Aeon Digital veloittaa tällöin täyden korvauksen niistä toimenpiteistä, jotka on tehty Sopimuksen päättymispäivään saakka, korkolain mukaisen viivästyskoron, muistutuksista aiheutuneet kulut sekä Sopimuksen purkamisesta aiheutuvat suoritukset ja sopimussakot palvelun tuottamisessa käytetyille alihankkijoille.  Korvaukset erääntyvät maksettaviksi sinä päivänä, kun Sopimuksen päättyminen astuu voimaan.

12.6 Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa Sopimus, mikäli sen täyttyminen viivästyy enemmän kuin kaksi (2) kuukautta, mikäli viivästyksen syynä on jokin kohdassa 11 luetelluista ylivoimaisista esteistä.

13 SALASSAPITO JA LUOTTAMUKSELLISUUS
13.1 Aeon Digital noudattaa kaikessa asiakkaisiin liittyvässä salassapitovelvollisuutta ja edellyttää, että myös toinen sopijapuoli sitoutuu pitämään salassa hänen tietoonsa tulevat liikesalaisuudet, toimintamallit ja kaiken muun luottamuksellisen tai sellaisena pidettävän aineiston tai tiedon, riippumatta siitä onko tieto saatu suullisesti, kirjallisesti tai muussa muodossa; ja olemaan käyttämättä Aeon Digitalilta saatua tietoa muihin kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Mikäli aineiston tai tiedon salassapidon suhteen jää epäselvyyttä, noudatetaan salassapitoa lähtökohtaisesti kaikkeen sellaiseen aineistoon ja tietoon, josta on luovuttajan kilpailukyvyn tai kaupallisten intressien kannalta pienintäkin merkitystä.

13.2 Salassapitovelvollisuus ei koske aineistoa ja tietoa:
(a) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista;
(b) jonka sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta;
(c) joka on vastaanottavan sopijapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta sopijapuolelta;
(d) jonka sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa

13.3 Sopijapuolet sitoutuvat palauttamaan tai tuhoamaan kaiken toiselta sopijapuolelta saamansa salassa pidettävän ja luottamuksellisen aineiston, taikka sellaiseksi ymmärrettävän heti, kun aineistoa ei enää tarvita tai oikeus sen käyttöön lakkaa tämän Sopimuksen päättymisen myötä. Sopijaosapuolet voivat säilyttää kopiot vain sellaisista aineistoista, joiden säilytysajasta säädetään laissa tai viranomaismääräyksissä.

13.4 Salassapitovelvollisuus ei rajoita Aeon Digitalin asiantuntijoiden oikeutta hyödyntää palvelujen tuottamisessa hankittua kokemusta ja ammattitaitoa.

13.5 Kohdissa 13.1 ja 13.3 mainitut sopijapuolten oikeudet ja velvoitteet ovat sitovia myös tämän Sopimuksen päättymisen jälkeen.

13.6 Mikäli toinen sopijapuoli rikkoo kohdissa 13.1; 13.3 ja 13.5 mainittuja velvoitteita, on sopimusta rikkonut osapuoli velvollinen maksamaan toiselle sopijapuolelle sopimussakkona viisitoista tuhatta (15.000) euroa, taikka vähintään kaksi (2) kertaa sen palvelun nettoarvo, jonka toteuttamisen aikana sopimusrikkomus tapahtuu, lisättynä korkolain mukainen viivästyskorko sopimusrikkomuksen ajankohdasta lukien.

13.7 Sopimussakon lisäksi salassapitovelvollisuutta rikkonut on velvollinen korvaamaan toiselle sopijapuolelle täysimääräisesti vahingot, joiden voidaan osoittaa aiheutuneen tämän sopimuksen kohdissa 13.1; 13.3 ja 13.5 mainittujen velvoitteiden rikkomisesta.

14 IMMATERIAALIOIKEUDET
14.1 Aeon Digital omistaa tekijä- ja immateriaalioikeudet kehittämiinsä palveluihin ja tuotteisiin. Aeon Digitalilla on oikeus käyttää nimeään tai logoaan Asiakkaalle toteutetussa verkkopalvelussa ja linkittää siitä omille sivuilleen.

14.2 Asiakas saa palveluihin rajatun käyttöoikeuden. Tiettyjen palvelujen yhteydessä Aeon Digital voi luovuttaa tekijänoikeuden Asiakkaalle lisähintaan, joka on palvelusta riippuen 20–30 % palvelun nettohinnasta.

14.3 Tietosuojapalveluissa Asiakas saa aineistoon käyttö- ja muokkausoikeuden vain palvelun tarkoituksen puitteissa. Aineiston käyttö muussa yhteydessä on kielletty ilman Aeon Digitalin kirjallista lupaa.

14.4 Palveluissa, joissa tarvitaan Asiakkaan antaman aineiston muokkausta tai lisäämistä, tekijänoikeus aineistoon säilyy Asiakkaalla.

14.5 Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa minkäänlaista Aeon Digitalin tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa kolmannelle osapuolelle ilman Aeon Digitalin kirjallista lupaa.

14.6 Asiakas vastaa siitä, että hänen toimittamansa ja Aeon Digitalin palvelujen tuottamisessa käytetty materiaali on hyvän tavan ja yleisten normien mukainen eikä loukkaa kenenkään immateriaalioikeuksia.

15 SOPIMUSKOKONAISUUS JA SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
15.1 Nämä sopimusehdot säätelevät tyhjentävästi kaiken Aeon Digitalin ja Asiakkaan välisissä suhteissa. Mikäli tietystä, kuten Tietosuojavastaavan palvelusta, tehdään erillinen Palvelusopimus, on sen soveltamisjärjestys toinen (2), näiden yleisten ehtojen jälkeen.

15.2 Asiakas ei voi siirtää tätä Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Aeon Digitalin kirjallista lupaa. Poikkeuksena yrityskauppa, fuusioituminen tai muu vastaava järjestely, josta tulee ilmoittaa Aeon Digitalille viipymättä ja kirjallisesti. Tällöin Asiakas vastaa yhdessä siirronsaajan kanssa Sopimuksen mukaisista velvoitteista, ellei Aeon Digital solmi Sopimusta siirronsaajan kanssa. Vuosisopimuksiin perustuvien paleluiden osalta Aeon Digital pyrkii tarkistamaan ja täydentämään sopimusehdot siirronsaajan kanssa. Mikäli täydentävää sopimusta ei synny, palvelu päättyy ilman erillistä irtisanomisilmoitusta laskutuskauden lopussa.

15.3 Aeon Digital voi tuotannollisista, henkilöstö- tai muista syistä siirtää tämän Sopimuksen kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kirjallisesti kolmenkymmentä (30) päivää ennen siirron astumista voimaan.

16 SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksen tulkintaan tai soveltamiseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijaosapuolten välisin neuvotteluin. Erimielisyydet, joista ei synny yhteisymmärrystä neuvotteluteitse, ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä yhden välimiehen välityksellä ja Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.

17 SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
Muutokset tai lisäykset tähän Sopimukseen on sovittava kirjallisesti, jotta ne ovat lainvoimaisia. Aeon Digital voi vedota myös muulla tavoin tehtyyn muutokseen tai lisäykseen.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.